ขอให้ผู้มีรายชื่อ ตรวจสอบลิงค์การเข้าประชุม จากอีเมลล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จะมีการทดสอบระบบ วันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 -16.00 น.